GermanEnglishSpanishFrenchPortugueseItalianDutchPolishAlbanianBulgarianCroatianCzechDanishHungarianLatvianLithuanianMacedonianNorwegianRomanianSerbianSlovakSlovenianSwedishTurkish
GermanEnglishSpanishFrenchPortugueseItalianDutchPolishAlbanianBulgarianCroatianCzechDanishHungarianLatvianLithuanianMacedonianNorwegianRomanianSerbianSlovakSlovenianSwedishTurkish

Dataskyddsmeddelanden

Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för ledningen av EDE International AG. Användningen av EDE International AG:s internetsidor är möjlig utan att tillhandahålla några personliga uppgifter alls. Men om en registrerad vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, ska alltid vara i linje med de landsspecifika integritetspolicyer som gäller för EDE International AG. Med hjälp av denna integritetspolicy vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras registrerade om sina rättigheter genom denna dataskyddsförklaring.

Som personuppgiftsansvarig har EDE International AG implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Ändå kan internetbaserade dataöverföringar alltid ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att lämna personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel per telefon.

1 | Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

EDE International AG
Hofwiesenstrasse 3
8057 Zürich Schweiz
Telefon: + 41 44 3652800
E-post: info@ede-international.com
Webbplats: www.ede-international.com

2 | Tillhandahållande av webbplats och upprättande av loggfiler

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den åtkomstdator. Följande data samlas in:

 • Omfattning av databehandling
 • Information om webbläsartyp och använd version
 • Operativsystemet för den anropande enheten
 • IP-adressen för den uppringande enheten
 • Datum och tid för åtkomst
 • Webbplatser och resurser (bilder, filer, annat sidinnehåll) som nås på vår webbplats.
 • Webbplatser från vilka användarens system nådde vår webbplats (hänvisningsspårning)

Dessa data sparas även i loggfiler i vårt system. Dessa data lagras inte tillsammans med personliga uppgifter för en specifik användare, så att enskilda webbplatsbesökare inte identifieras. Databehandlingen baseras på artikel 6 (f) GDPR (legitimt intresse). Vårt berättigade intresse är att säkerställa att syftet som beskrivs nedan uppnås.

Så kallad loggning utförs för att upprätthålla kompatibiliteten på vår webbplats för så många besökare som möjligt och för att motverka missbruk och eliminera funktionsfel. För detta ändamål är det nödvändigt att logga den uppringande datorns tekniska data för att så tidigt som möjligt kunna reagera på visning av fel, attacker mot våra IT-system och/eller fel i funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att generellt säkerställa säkerheten och korrekt drift av våra IT-system.

3 | Småkakor

EDE International AG:s webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng av tecken med vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de webbplatser och servrar som besöks att skilja den registrerades individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan EDE International AG ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens intresse. Cookies gör det möjligt för oss, som redan nämnts, att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina åtkomstdata igen varje gång han eller hon besöker webbplatsen eftersom detta görs av webbplatsen och den cookie som lagras i användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en varukorg i onlinebutiken. Webbutiken kommer ihåg varorna som en kund har lagt i den virtuella varukorgen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i webbläsaren som används och därmed permanent motsäga placeringen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara. 

4 | Anmälan på vår hemsida

Den berörda personen har möjlighet att registrera sig på webbplatsen för EDE International AG genom att tillhandahålla personuppgifter (första inloggning). För registreringen begär vi följande personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Position i företaget
 • Namn på företag/kompetenspartner

Personuppgifterna som läggs in av den berörda personen samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av EDE International AG och för EDE International AG:s egna syften. Den person som är ansvarig för behandlingen (den personuppgiftsansvarige) kan vidarebefordra uppgifterna till en eller flera personuppgiftsbiträden, t.ex. en pakettjänstleverantör, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för ett internt ändamål som kan hänföras till den person som är ansvarig för behandlingen.

Genom att registrera sig på den person som ansvarar för behandlingens webbplats (första inloggning), lagras även IP-adressen som tilldelas av den berörda personens internetleverantör (ISP), datum och tidpunkt för registrering. Dessa uppgifter lagras eftersom det är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om nödvändigt, göra det möjligt för oss att utreda eventuella brott som har begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda EDE International AG. I princip lämnas dessa uppgifter inte vidare till tredje part såvida det inte finns en laglig skyldighet att vidarebefordra dem eller vidarebefordran av uppgifterna tjänar syftet med brottmål.

Registreringen av den berörda personen, och frivilligt tillhandahållande av personuppgifter, tjänar uppgiftsförarens syfte att erbjuda den berörda personen innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats under sin registrering eller att radera dem helt från de registeransvariges databas.

Den person som är ansvarig för behandlingen (den personuppgiftsansvarige) ska när som helst på begäran förse varje berörda person med information om vilka personuppgifter som lagras. Vidare ska den personuppgiftsansvarige uppdatera eller radera personuppgifter på begäran eller indikation av den berörda personen, i den mån detta inte strider mot några lagliga skyldigheter att bevara uppgifter. Hela personalen hos den person som ansvarar för behandlingen (den personuppgiftsansvarige) står i detta sammanhang till förfogande för vederbörande som kontaktperson.

5 | Kontaktmöjlighet via hemsidan/användning av kontaktformuläret

Webbplatsen för EDE International AG innehåller, på grundval av lagstadgade bestämmelser, information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-post). adress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som lämnas på frivillig basis av en registrerad till den registeransvarige ska lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.


Om du skriver till oss via vårt kontaktformulär och ger oss dina kontaktuppgifter (inklusive dina preferenser; till exempel vilka av våra produkter du är intresserad av), behandlar vi dessa i enlighet med lagkraven och använder dem endast för att svara på din förfrågan.

6 | Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra personuppgifter om den registrerade endast under den tid som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller där det föreskrivs i det europeiska direktivet och förordningen eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som hänför sig till den personuppgiftsansvarige. .

Om syftet med lagring inte längre gäller eller om en lagringstid som föreskrivs av EU-direktivet och förordningen eller annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagbestämmelserna. 

7 |Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som nämns under 1.

b) Rätt till information

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt enligt EU-direktivet och förordningen att när som helst få kostnadsfri tillgång till och en kopia av personuppgifter om honom eller henne som har registrerats. från den personuppgiftsansvarige. Dessutom har det europeiska direktivet och förordningen gett den registrerade tillgång till följande information:

– Behandlingsändamålen

– De kategorier av personuppgifter som behandlas

– Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer

– Om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet

– Förekomsten av en rätt att få rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem eller att få den personuppgiftsansvariges begränsning av behandlingen eller rätten att invända mot sådan behandling

– Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

– Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung

– Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22 och 1 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för uppgifterna ämne

Vidare har den registrerade rätt att få information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till information kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som nämns under 1.

c) Rätt till rättelse

Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att utan dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Vidare ska den registrerade ha rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära komplettering av eventuella ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en kompletterande förklaring.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som nämns under 1.

d) Rätt till radering (rätt att bli glömd)

Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att av den personuppgiftsansvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan dröjsmål, om någon av följande skäl är tillämplig och i den mån bearbetning inte är nödvändig:

Personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.

Den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen enligt artikel 6(a) GDPR eller artikel 1(a) GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen enligt artikel 1 i GDPR.

Personuppgifter har behandlats olagligt.

Raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Personuppgifter samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt art. 8(1) GDPR.

Om något av de ovan nämnda skälen gäller, och en registrerad vill ordna radering av personuppgifter som lagras av EDE International AG, kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som anges under 1. Anställda vid EDE International AG kommer att se till att begäran om radering omedelbart tillmötesgås.

Om personuppgifter offentliggjordes av EDE International AG och vårt företag, som personuppgiftsansvarig, är skyldigt att radera personuppgifterna enligt art. 17(1) GDPR, EDE International AG ska genomföra rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna som den registrerade har begärt från de andra personuppgiftsansvariga som alla länkar till personuppgifterna eller kopior eller repliker av personuppgifterna raderas, om inte behandling är nödvändig. Anställda vid EDE International AG kommer att vidta nödvändiga arrangemang i det enskilda fallet. 

e) Rätt att begränsa behandlingen

Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att av den personuppgiftsansvarige få begränsning av behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.

Behandlingen är olaglig, den registrerade invänder mot radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av personuppgifterna.

Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamål, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21 i GDPR och det är ännu inte klart om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

Om ett av de ovannämnda villkoren är uppfyllt och en registrerad vill begära begränsning av personuppgifter som lagras av EDE International AG, kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som anges under 1. Anställda vid EDE International AG kommer att vidta åtgärder för att begränsa behandlingen.

f) Rätt till dataöverföring

Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som den registrerade har lämnat till en personuppgiftsansvarig, på ett strukturerat sätt. , vanligt använt och maskinläsbart format. Han/hon ska också ha rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6 a GDPR eller Artikel 1(a) GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 9(b) GDPR och behandling utförs på automatiserade sätt, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av myndighet som ligger hos den registeransvarige.

Vidare ska den registrerade vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR ha rätt att få att personuppgifterna överförs direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte inverkar negativt på andra personers rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade kontakta EDE International AG när som helst.

g) Rätt till invändning

Varje person som berörs av behandling av personuppgifter ska ha rätt enligt det europeiska direktivet och förordningen att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne, som transporteras. ut på grundval av artikel 6 (e) eller (f) GDPR. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

EDE International AG kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändning, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandling, som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska skäl. påståenden.

Om EDE International AG behandlar personuppgifter i syfte att direktmarknadsföra, ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering, i den mån det har samband med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot EDE International AG mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål, ska EDE International AG inte längre behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, på grunder som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot den behandling av personuppgifter som rör honom eller henne som utförs av EDE International AG för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål. ändamål enligt artikel 89 i GDPR, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

För att utöva rätten att invända kan den registrerade direkt kontakta någon anställd hos EDE International AG eller en annan anställd. Den registrerade ska också vara fri att utöva sin rätt att göra invändningar genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG. 

h) Automatiserat beslutsfattande i det enskilda fallet inklusive profilering

Varje registrerad person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för honom eller henne eller påverkar honom eller henne avsevärt på liknande sätt, förutsatt att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) är bemyndigat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen att som den registeransvarige är föremål för och att sådan lag fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) utförs med den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) det fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, ska EDE International AG vidta lämpliga åtgärder för att värna om den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, vilket åtminstone innefattar rätten att få den registrerades ingripande, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva rättigheter avseende automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som nämns under 1.

i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt EU:s direktiv och förordning att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycke kan han eller hon när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige som nämns under 1.

8 | Rättslig grund för behandling

Konst. 6 I(a) GDPR tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för behandlingsförfaranden där vi inhämtar samtycke för vissa behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av annan tjänst eller motprestation , baseras behandlingen på artikel 6 I (b) GDPR. Detsamma gäller bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter blir nödvändig, såsom för att fullgöra skatteförpliktelser, baseras behandlingen på art. 6 I (c) GDPR. I slutändan kan bearbetningsverksamheten baseras på art. 6 I (f) GDPR. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte prioritera. Vi har tillåtelse att utföra sådana behandlingar i synnerhet eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg lagstiftaren att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige (skäl 47, meningen 2 GDPR).

9 | Berättigade intressen av den behandling som bedrivs av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I (f) GDPR, är vårt berättigade intresse att utföra vår affärsverksamhet till förmån för alla våra anställdas och våra aktieägares välbefinnande.

10 | Period under vilken personuppgifter kan lagras

Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter utgången av tidsfristen raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt om de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet.

11 | Lagliga eller kontraktuella krav för att tillhandahålla personuppgifterna; nödvändighet för ingående av avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av utebliven tillhandahållande

Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är obligatoriskt enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner). Ibland, för att ingå ett avtal, kan det vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter som sedan måste behandlas av oss. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med den registrerade. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste han eller hon kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare kommer att informera den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal, eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenser det skulle bli av att inte lämna ut personuppgifterna. 

12 | Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

13 | Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet enligt art. 77(1) GDPR

Om du misstänker att dina uppgifter behandlas olagligt på vår sida kan du kontakta en tillsynsmyndighet. Du har rätt att överklaga i EU-medlemsstaten där du bor, arbetsplats och/eller plats för den påstådda överträdelsen, det vill säga att du kan välja den tillsynsmyndighet du kontaktar på de platser som nämns ovan. Den tillsynsmyndighet till vilken överklagandet lämnades in kommer sedan att informera dig om status och resultatet av din inlämning, inklusive möjligheten till en rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.

14 | Marknadsföring online

14.1 WP-statistik

Denna webbplats använder WP Statistik analysverktyg från Verona Labs (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estland) utvecklingsteam för statistisk utvärdering av besökarnas tillgång. Syftet med datainsamlingen och analysen är att kontinuerligt förbättra vår webbplats och dess erbjudanden. WP Statistics kan användas för att skapa översiktsliknande statistik om besökarna på en webbplats. Till exempel kan WP Statistics användas för att mäta hur många besökare som har besökt en viss sida och hur stor andel av dem som har använt en smartphone. Statistiken för WP Statistics baseras på de data som nödvändigtvis överförs för anslutningen mellan webbläsaren och webbservern (se Loggdata). En cookie krävs inte av WP Statistics. Skyddet av din integritet och personliga data är av största vikt när du använder WP Statistics. WP Statistics samlar inte in någon ytterligare besöksdata. Snarare anonymiserar WP Statistics besökarnas IP-adresser innan de lagras. En personlig identifiering av en besökare är därför inte möjlig, inte ens i efterhand.

Denna integritetspolicy har tagits fram av EDE Intenational AG. 
Senaste uppdatering: 01.2022


© EDE International AG. Alla rättigheter förbehållna.