Njoftimet për mbrojtjen e të dhënave

Ne jemi shumë të kënaqur që jeni të interesuar për kompaninë tonë. Mbrojtja e të dhënave është një prioritet veçanërisht i lartë për menaxhimin e EDE International AG. Përdorimi i faqeve të internetit të EDE International AG është i mundur pa dhënë fare të dhëna personale. Megjithatë, nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë shërbime të veçanta të ndërmarrjes nëpërmjet faqes sonë të internetit, përpunimi i të dhënave personale mund të bëhet i nevojshëm. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm dhe nuk ka bazë ligjore për një përpunim të tillë, ne përgjithësisht marrim pëlqimin e subjektit të të dhënave.

Përpunimi i të dhënave personale, si emri, adresa, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit të një subjekti të të dhënave duhet të jetë gjithmonë në përputhje me politikat e privatësisë specifike të vendit të zbatueshme për EDE International AG. Me anë të kësaj politike të privatësisë, kompania jonë dëshiron të informojë publikun për natyrën, qëllimin dhe qëllimin e të dhënave personale që mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Gjithashtu, subjektet e të dhënave informohen për të drejtat e tyre me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

Si kontrollues i të dhënave, EDE International AG ka zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të të dhënave personale të përpunuara nëpërmjet kësaj faqeje interneti. Megjithatë, transmetimet e të dhënave të bazuara në internet mund të kenë gjithmonë boshllëqe sigurie, kështu që mbrojtja absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, çdo subjekt i të dhënave është i lirë të na paraqesë të dhëna personale me mjete alternative, për shembull me telefon.

1 | Emri dhe adresa e kontrolluesit të të dhënave

Kontrolluesi i të dhënave në kuptim të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, ligjeve të tjera për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitave të tjera të natyrës së mbrojtjes së të dhënave është:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Schweiz
Telefon: + 41 44 3652800
E-Mail: info@ede-international.com
Faqja e internetit: www.ede-international.com

2 | Sigurimi i faqes së internetit dhe përgatitja e skedarëve log

Sa herë që aksesohet në faqen tonë të internetit, sistemi ynë mbledh automatikisht të dhëna dhe informacion nga sistemi kompjuterik i kompjuterit që hyn. Të dhënat e mëposhtme janë mbledhur:

 • Fusha e përpunimit të të dhënave
 • Informacion mbi llojin e shfletuesit dhe versionin e përdorur
 • Sistemi operativ i pajisjes thirrëse
 • Adresa IP e pajisjes telefonuese
 • Data dhe ora e hyrjes
 • Faqet e internetit dhe burimet (imazhe, skedarë, përmbajtje të tjera të faqeve) të aksesuara në faqen tonë të internetit.
 • Faqet e internetit nga të cilat sistemi i përdoruesit hyri në faqen tonë të internetit (gjurmimi i referuesit)

Këto të dhëna ruhen gjithashtu në skedarët log në sistemin tonë. Këto të dhëna nuk ruhen së bashku me të dhënat personale të një përdoruesi specifik, në mënyrë që vizitorët individualë të faqes të mos identifikohen. Përpunimi i të dhënave bazohet në nenin 6(1) (f) GDPR (interesi legjitim). Interesi ynë legjitim është të sigurojmë arritjen e qëllimit të përshkruar më poshtë.

E ashtuquajtura logging kryhet për të ruajtur përputhshmërinë e faqes sonë të internetit për sa më shumë vizitorë dhe për të luftuar abuzimin dhe eliminimin e keqfunksionimeve. Për këtë qëllim, është e nevojshme të regjistrohen të dhënat teknike të kompjuterit thirrës në mënyrë që të mund të reagojmë sa më shpejt që të jetë e mundur për të shfaqur gabime, sulme në sistemet tona të IT dhe/ose gabime në funksionalitetin e faqes sonë të internetit. Përveç kësaj, ne i përdorim të dhënat për të optimizuar faqen e internetit dhe në përgjithësi për të garantuar sigurinë dhe funksionimin e duhur të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit.

3 | Biskota

Faqet e internetit të EDE International AG përdorin cookie. Cookies janë skedarë teksti që vendosen dhe ruhen në një sistem kompjuterik nëpërmjet një shfletuesi interneti.

Uebfaqe dhe serverë të shumtë përdorin cookie. Shumë cookie përmbajnë një të ashtuquajtur ID cookie. Një ID e cookie-t është një identifikues unik i cookie-t. Ai përbëhet nga një varg karakteresh me anë të të cilave faqet e internetit dhe serverët mund të caktohen në shfletuesin specifik të Internetit në të cilin është ruajtur cookie. Kjo u mundëson faqeve të internetit dhe serverëve të vizituar të dallojnë shfletuesin individual të subjektit të të dhënave nga shfletuesit e tjerë të internetit që përmbajnë skedarë të tjerë cookie. Një shfletues specifik i internetit mund të njihet dhe identifikohet nëpërmjet ID-së unike të cookie-t.

Nëpërmjet përdorimit të cookies, EDE International AG mund t'u ofrojë përdoruesve të kësaj faqe interneti shërbime më miqësore për përdoruesit, të cilat nuk do të ishin të mundura pa cilësimin e cookie-ve.

Me anë të një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen në interes të përdoruesit. Cookies na mundësojnë, siç është përmendur tashmë, të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i kësaj njohjeje është të lehtësojë përdoruesit të përdorin faqen tonë të internetit. Për shembull, përdoruesi i një faqe interneti që përdor cookie nuk duhet të rifusë të dhënat e tij të aksesit sa herë që ai ose ajo viziton faqen e internetit, sepse kjo bëhet nga faqja e internetit dhe skedari i skedarit të ruajtur në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Një shembull tjetër është cookie e një shporte blerjeje në dyqanin online. Dyqani online kujton artikujt që një klient ka vendosur në shportën e blerjeve virtuale nëpërmjet një cookie.

Subjekti i të dhënave mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e Internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Përveç kësaj, cookies tashmë të vendosura mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet një shfletuesi interneti ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e përhapur të internetit. Nëse subjekti i të dhënave çaktivizon cilësimin e cookies në shfletuesin e internetit të përdorur, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme. 

4 | Regjistrimi në faqen tonë të internetit

Personi në fjalë ka mundësinë të regjistrohet në faqen e internetit të EDE International AG duke ofruar të dhëna personale (identifikimi fillestar). Për regjistrim kërkojmë të dhënat e mëposhtme personale:

 • Emri
 • Mbiemri
 • E-Mail
 • Pozicioni në kompani
 • Emri i kompanisë/partnerit të kompetencës

Të dhënat personale të futura nga personi në fjalë po mblidhen dhe ruhen ekskluzivisht për përdorim të brendshëm të EDE International AG dhe për qëllimet e vetë EDE International AG. Personi përgjegjës për përpunimin (kontrolluesi) mund t'ia kalojë të dhënat një ose më shumë përpunuesve, p.sh., një ofrues të shërbimit të parcelës, i cili gjithashtu do të përdorë të dhënat personale ekskluzivisht për një qëllim të brendshëm që i atribuohet personit përgjegjës për përpunimin.

Duke u regjistruar në faqen e internetit të personit përgjegjës për përpunimin (identifikimi fillestar), ruhet edhe adresa IP e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) të personit në fjalë, data dhe ora e regjistrimit. Këto të dhëna ruhen sepse është mënyra e vetme për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve tona dhe, nëse është e nevojshme, për të na mundësuar të hetojmë çdo vepër penale që është kryer. Në këtë drejtim, ruajtja e këtyre të dhënave është e nevojshme për mbrojtjen e EDE International AG. Parimisht, këto të dhëna nuk u kalohen palëve të treta, përveç nëse ekziston detyrimi ligjor për t'i kaluar ato ose nëse përcjellja e të dhënave i shërben qëllimit të ndjekjes penale.

Regjistrimi i personit në fjalë dhe dhënia vullnetare e të dhënave personale i shërben qëllimit të përpunuesit për t'i ofruar personit në fjalë përmbajtje ose shërbime të cilat, për shkak të natyrës së çështjes, mund t'u ofrohen vetëm përdoruesve të regjistruar. Personat e regjistruar janë të lirë të modifikojnë të dhënat personale të dhëna gjatë regjistrimit të tyre në çdo kohë ose t'i fshijnë ato plotësisht nga baza e të dhënave të kontrollorëve.

Personi përgjegjës për përpunimin (kontrolluesi) do t'i sigurojë çdo personi të interesuar në çdo kohë, sipas kërkesës, informacionin për të cilin ruhen të dhënat personale. Për më tepër, kontrolluesi duhet të përditësojë ose fshijë të dhënat personale me kërkesë ose indikacion të personit në fjalë, për aq sa kjo nuk bie ndesh me ndonjë detyrim ligjor për mbajtjen e të dhënave. Në këtë kontekst, i gjithë personeli i personit përgjegjës për përpunimin (kontrolluesin) është në dispozicion të personit në fjalë si person kontaktues.

5 | Opsioni i kontaktit nëpërmjet faqes së internetit/përdorimit të formularit të kontaktit

Faqja e internetit e EDE International AG përmban, në bazë të dispozitave statutore, informacione që mundësojnë një kontakt të shpejtë elektronik me kompaninë tonë si dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ne, ku përfshihet edhe një adresë e përgjithshme e të ashtuquajturës postë elektronike (e-mail adresë). Nëse një subjekt i të dhënave kontakton kontrolluesin e të dhënave me e-mail ose nëpërmjet një formulari kontakti, të dhënat personale të transmetuara nga subjekti i të dhënave ruhen automatikisht. Të dhëna të tilla personale të ofruara në baza vullnetare nga një subjekt i të dhënave te kontrolluesi i të dhënave do të ruhen për qëllime të përpunimit ose kontaktimit me subjektin e të dhënave. Këto të dhëna personale nuk do t'u përcillen palëve të treta.


Nëse na shkruani përmes formularit tonë të kontaktit dhe na jepni detajet tuaja të kontaktit (duke përfshirë preferencat tuaja; për shembull, për cilin prej produkteve tona jeni të interesuar), ne i përpunojmë këto në përputhje me kërkesat ligjore dhe i përdorim ato vetëm për t'iu përgjigjur kërkesën tuaj.

6 | Fshirja dhe bllokimi rutinë i të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave do të përpunojë dhe ruajë të dhënat personale të subjektit të të dhënave vetëm për kohën e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes ose kur parashikohet nga Direktiva dhe Rregullorja Evropiane ose ligjvënës tjetër në ligjet ose rregulloret që i nënshtrohen kontrolluesit të të dhënave. .

Nëse qëllimi i ruajtjes nuk zbatohet më ose nëse skadon një periudhë ruajtjeje e përcaktuar nga Direktiva dhe Rregullorja Evropiane ose një ligjvënës tjetër kompetent, të dhënat personale do të bllokohen ose fshihen në mënyrë rutinore në përputhje me dispozitat ligjore. 

7 |Të drejtat e subjektit të të dhënave

a) E drejta për konfirmim

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën, të dhënë nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja, të marrë konfirmim nga kontrolluesi i të dhënave nëse të dhënat personale që lidhen me të janë duke u përpunuar. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë konfirmimi, ai ose ajo mund të kontaktojë kontrolluesin e të dhënave të përmendur nën 1 në çdo kohë.

b) E drejta për informim

Çdo person i interesuar nga përpunimi i të dhënave personale do të ketë të drejtën e dhënë nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja për të marrë pa pagesë, akses dhe një kopje të të dhënave personale që lidhen me të, të cilat janë regjistruar, në çdo kohë. nga kontrolluesi i të dhënave. Për më tepër, Direktiva dhe Rregullorja Evropiane i ka dhënë subjektit të të dhënave akses në informacionin e mëposhtëm:

– Qëllimet e përpunimit

– Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen

– Marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë ose do t'u zbulohen të dhënat personale, veçanërisht në rastin e marrësve në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare

– Nëse është e mundur, kohëzgjatja e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret për përcaktimin e kësaj kohëzgjatjeje

– Ekzistenca e të drejtës për të marrë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale në lidhje me to ose për të marrë kufizimin e përpunimit nga kontrolluesi i të dhënave ose të drejtën për të kundërshtuar një përpunim të tillë

– Ekzistenca e të drejtës së ankimit në një autoritet mbikëqyrës

– Nëse të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave: Të gjitha informacionet e disponueshme për origjinën e të dhënave

– Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar, përfshirë profilizimin, në përputhje me nenin 22(1) dhe (4) GDPR dhe, të paktën në këto raste, informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë dhe qëllimin dhe efektet e synuara të një përpunimi të tillë për të dhënat subjekt

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë të informohet nëse të dhënat personale janë transferuar në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare. Nëse është kështu, subjekti i të dhënave ka gjithashtu të drejtën të marrë informacion mbi masat e duhura mbrojtëse në lidhje me transferimin.

Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë për informacion, ai ose ajo mund të kontaktojë kontrolluesin e të dhënave të përmendur nën 1 në çdo kohë.

c) E drejta për korrigjim

Çdo subjekt i të dhënave që lidhet me përpunimin e të dhënave personale ka të drejtën, që i jepet nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja, të marrë korrigjimin pa vonesë të të dhënave personale të pasakta në lidhje me të. Për më tepër, subjekti i të dhënave do të ketë të drejtën, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, të kërkojë plotësimin e çdo të dhënëje personale jo të plotë, duke përfshirë edhe një deklaratë plotësuese.

Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë për korrigjim, ai ose ajo mund të kontaktojë kontrolluesin e të dhënave të përmendur nën 1 në çdo kohë.

d) E drejta për fshirje (e drejta për t'u harruar)

Çdo subjekt i të dhënave që lidhet me përpunimin e të dhënave personale ka të drejtën, të dhënë nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja, të marrë nga kontrolluesi i të dhënave fshirjen pa vonesë të të dhënave personale në lidhje me të, kur zbatohet një nga arsyet e mëposhtme dhe për aq sa përpunimi nuk është i nevojshëm:

Të dhënat personale janë mbledhur ose përpunuar ndryshe për qëllime për të cilat ato nuk janë më të nevojshme.

Subjekti i të dhënave revokon pëlqimin mbi të cilin është bazuar përpunimi në përputhje me nenin 6(1)(a) GDPR ose nenin 9(2)(a) GDPR dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin.

Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(1) GDPR dhe nuk ka baza legjitime mbizotëruese për përpunimin, ose subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(2) GDPR.

Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme.

Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për respektimin e një detyrimi ligjor sipas ligjit të Bashkimit ose të Shtetit Anëtar të cilit i nënshtrohet kontrolluesi i të dhënave.

Të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me shërbimet e shoqërisë së informacionit të ofruara në përputhje me Art. 8(1) GDPR.

Nëse zbatohet një nga arsyet e sipërpërmendura dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të organizojë fshirjen e të dhënave personale të ruajtura nga EDE International AG, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë me kontrolluesin e të dhënave të specifikuar nën 1. Punonjësit e EDE International AG do të marrë masa që kërkesa për fshirje të plotësohet menjëherë.

Nëse të dhënat personale janë bërë publike nga EDE International AG dhe kompania jonë, si kontrollues i të dhënave, është e detyruar të fshijë të dhënat personale në përputhje me Art. 17(1) GDPR, EDE International AG do të zbatojë masa të arsyeshme, duke përfshirë masat teknike, duke marrë parasysh teknologjinë e disponueshme dhe koston e zbatimit, në mënyrë që të informojë kontrollorët e tjerë të të dhënave që përpunojnë të dhënat personale të publikuara që subjekti i të dhënave ka kërkuar nga ata kontrollues të tjerë të të dhënave që të gjitha lidhjet me të dhënat personale ose kopjet ose përsëritjet e të dhënave personale fshihen, përveç nëse përpunimi është i nevojshëm. Punonjësit e EDE International AG do të bëjnë rregullimet e nevojshme në rastin individual. 

e) E drejta për të kufizuar përpunimin

Çdo subjekt i të dhënave i lidhur me përpunimin e të dhënave personale do të ketë të drejtën, të dhënë nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja, të marrë nga kontrolluesi i të dhënave kufizimin e përpunimit kur plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

Saktësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të të dhënave të verifikojë saktësinë e të dhënave personale.

Përpunimi është i paligjshëm, subjekti i të dhënave kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të tij kërkon kufizimin e përdorimit të të dhënave personale.

Kontrolluesi i të dhënave nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime përpunimi, por subjektit të të dhënave i nevojiten për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

Subjekti i të dhënave ka kundërshtuar përpunimin në përputhje me nenin 21(1) të GDPR dhe nuk është ende e qartë nëse arsyet legjitime të kontrolluesit të të dhënave tejkalojnë ato të subjektit të të dhënave.

Nëse një nga kushtet e lartpërmendura plotësohet dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të kërkojë kufizimin e të dhënave personale të ruajtura nga EDE International AG, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë me kontrolluesin e të dhënave të specifikuar në 1. Punonjësit e EDE International AG do të marrë masa për të kufizuar përpunimin.

f) E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Çdo subjekt i të dhënave që lidhet me përpunimin e të dhënave personale ka të drejtën, të dhënë nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja, të marrë të dhënat personale në lidhje me të, të cilat i janë dhënë nga subjekti i të dhënave tek një kontrollues i të dhënave, në mënyrë të strukturuar. , format i përdorur zakonisht dhe i lexueshëm nga makina. Ai/ajo do të ketë gjithashtu të drejtën t'ia transmetojë këto të dhëna një kontrolluesi tjetër të të dhënave pa pengesë nga kontrolluesi i të dhënave të cilit i janë dhënë të dhënat personale, me kusht që përpunimi të bazohet në pëlqimin në përputhje me nenin 6(1)(a) GDPR ose Neni 9(2)(a) GDPR ose në një kontratë në përputhje me nenin 6(1)(b) GDPR dhe përpunimi kryhet me mjete të automatizuara, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer në interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë kontrolluesit të të dhënave.

Për më tepër, kur ushtron të drejtën e tij/saj për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me nenin 20(1) GDPR, subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë që të dhënat personale të transferohen drejtpërdrejt nga një kontrollues i të dhënave te një kontrollues tjetër i të dhënave, në masën që kjo është teknikisht e realizueshme dhe me kusht që kjo të mos cenojë të drejtat dhe liritë e personave të tjerë.

Për të kërkuar të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë EDE International AG në çdo kohë.

g) E drejta për kundërshtim

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale do të ketë të drejtën e dhënë nga Direktiva dhe Rregullorja Evropiane për të kundërshtuar në çdo kohë, për arsye që lidhen me situatën e tij të veçantë, përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, i cili kryhet. në bazë të nenit 6(1)(e) ose (f) GDPR. Kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita.

EDE International AG nuk do t'i përpunojë më të dhënat personale në rast kundërshtimi, përveç nëse mund të tregojmë arsye legjitime bindëse për përpunim, të cilat i tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e ligjeve. pretendimet.

Nëse EDE International AG përpunon të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, subjekti i të dhënave do të ketë të drejtën të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale të përpunuara për një marketing të tillë. Kjo vlen edhe për profilizimin, për aq sa lidhet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse subjekti i të dhënave kundërshton EDE International AG përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, EDE International AG nuk do të përpunojë më të dhënat personale për këto qëllime.

Përveç kësaj, subjekti i të dhënave ka të drejtë, për arsye që lidhen me situatën e tij të veçantë, të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, i cili kryhet nga EDE International AG për qëllime kërkimore shkencore ose historike, ose për qëllime statistikore. për qëllime në përputhje me nenin 89(1) GDPR, përveç rasteve kur një përpunim i tillë është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer në interes të publikut.

Për të ushtruar të drejtën e kundërshtimit, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë drejtpërdrejt çdo punonjës të EDE International AG ose një punonjës tjetër. Subjekti i të dhënave do të jetë gjithashtu i lirë të ushtrojë të drejtën e tij/saj për të kundërshtuar me anë të procedurave të automatizuara duke përdorur specifikimet teknike në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të shoqërisë së informacionit, pavarësisht nga Direktiva 2002/58/KE. 

h) Vendimmarrje e automatizuar në rastin individual duke përfshirë profilizimin

Çdo subjekt i të dhënave i lidhur me përpunimin e të dhënave personale ka të drejtën, të dhënë nga Direktiva Evropiane dhe Rregullorja, të mos jetë subjekt i vendimmarrjes bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore në lidhje me të ose të saj. në mënyrë të ngjashme ndikon në mënyrë të konsiderueshme atë ose atë, me kusht që vendimi (1) nuk është i nevojshëm për lidhjen ose zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit të të dhënave, ose (2) është i autorizuar nga ligji i Bashkimit ose i Shtetit Anëtar për të të cilit kontrolluesi i nënshtrohet dhe se ligji i tillë përcakton masat e duhura për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, ose (3) ndërmerret me pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave.

Nëse vendimi (1) është i nevojshëm për lidhjen, ose për zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit të të dhënave, ose (2) është marrë me pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave, EDE International AG do të zbatojë masat e duhura për të mbrojnë të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, të cilat përfshijnë të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrjen e subjektit të të dhënave, për të shprehur këndvështrimin e tij dhe për të kundërshtuar vendimin.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të ushtrojë të drejta në lidhje me vendimet e automatizuara, ai ose ajo mund të kontaktojë kontrolluesin e të dhënave të përmendur nën 1 në çdo kohë.

i) E drejta për të revokuar pëlqimin sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave

Çdo subjekt i të dhënave që lidhet me përpunimin e të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga Direktiva dhe Rregullorja Evropiane të tërheqë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të ushtrojë të drejtën për të tërhequr pëlqimin, ai ose ajo mund të kontaktojë kontrolluesin e të dhënave të përmendur nën 1 në çdo kohë.

8 | Baza ligjore e përpunimit

Art. 6 I(a) GDPR i shërben kompanisë sonë si bazë ligjore për procedurat e përpunimit në të cilat ne marrim pëlqimin për qëllime të caktuara përpunimi. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është palë, siç është rasti, për shembull, me operacionet e përpunimit që janë të nevojshme për dërgimin e mallrave ose ofrimin e një shërbimi ose konsiderate tjetër. , përpunimi bazohet në nenin 6 I (b) GDPR. E njëjta gjë vlen edhe për operacionet e përpunimit që janë të nevojshme për zbatimin e masave parakontraktore, për shembull në rastin e pyetjeve për produktet ose shërbimet tona. Nëse kompania jonë i nënshtrohet një detyrimi ligjor me të cilin përpunimi i të dhënave personale bëhet i nevojshëm, si për shembull për përmbushjen e detyrimeve tatimore, përpunimi bazohet në Art. 6 I (c) GDPR. Në fund të fundit, operacionet e përpunimit mund të bazohen në Art. 6 I (f) GDPR. Operacionet e përpunimit të cilat nuk mbulohen nga asnjë nga bazat ligjore të lartpërmendura bazohen në këtë bazë ligjore nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes legjitim të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave mos merrni prioritet. Neve na lejohet të kryejmë operacione të tilla përpunimi në veçanti sepse ato janë përmendur në mënyrë specifike nga ligjvënësi evropian. Në këtë aspekt, ligjvënësi mori mendimin se një interes legjitim mund të supozohej nëse subjekti i të dhënave është klient i kontrolluesit të të dhënave (paragrafi 47, fjalia 2 GDPR).

9 | Interesat legjitime në përpunimin e ndjekur nga kontrolluesi i të dhënave ose një palë e tretë

Nëse përpunimi i të dhënave personale bazohet në nenin 6 I (f) të GDPR, interesi ynë legjitim është kryerja e aktiviteteve tona të biznesit për të mirën e mirëqenies së të gjithë punonjësve tanë dhe aksionarëve tanë.

10 | Periudha për të cilën mund të ruhen të dhënat personale

Kriteri për kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave personale është periudha përkatëse e ruajtjes ligjore. Pas skadimit të afatit, të dhënat përkatëse fshihen në mënyrë rutinore nëse nuk kërkohen më për përmbushjen ose fillimin e kontratës.

11 | Kërkesat ligjore ose kontraktuale për sigurimin e të dhënave personale; nevoja për lidhjen e kontratës; detyrimi i subjektit të të dhënave për të dhënë të dhënat personale; pasojat e mundshme të mos sigurimit

Ne dëshirojmë t'ju informojmë se dhënia e të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose mund të rezultojë gjithashtu nga rregulloret kontraktuale (p.sh. informacioni për partnerin kontraktor). Ndonjëherë, për të lidhur një kontratë, mund të jetë e nevojshme që një subjekt i të dhënave të na japë të dhëna personale të cilat duhet të përpunohen më pas nga ne. Për shembull, subjekti i të dhënave është i detyruar të na japë të dhëna personale kur kompania jonë lidh një kontratë me subjektin e të dhënave. Dështimi për të dhënë të dhënat personale do të thotë se kontrata me subjektin e të dhënave nuk mund të lidhet. Përpara se subjekti i të dhënave të japë të dhëna personale, ai ose ajo duhet të kontaktojë një nga punonjësit tanë. Punonjësi ynë do të informojë subjektin e të dhënave rast pas rasti nëse dhënia e të dhënave personale kërkohet me ligj ose kontraktualisht, ose është e nevojshme për lidhjen e kontratës, nëse ka detyrim për të dhënë të dhënat personale dhe cilat do të ishin pasojat e mosdhënies së të dhënave personale. 

12 | Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar

Si një kompani përgjegjëse, ne nuk përdorim vendimmarrjen automatike apo profilizimin.

13 | E drejta për t'u ankuar në një autoritet mbikëqyrës sipas Art. 77(1) GDPR

Nëse dyshoni se të dhënat tuaja përpunohen në mënyrë të paligjshme në faqen tonë, mund të kontaktoni një autoritet mbikëqyrës. Ju keni të drejtë të apeloni në shtetin anëtar të BE-së të vendbanimit tuaj, vendit të punës dhe/ose vendit të shkeljes së pretenduar, dmth. ju mund të zgjidhni autoritetin mbikëqyrës me të cilin kontaktoni në vendet e përmendura më sipër. Autoriteti mbikëqyrës tek i cili është paraqitur ankimi do t'ju informojë më pas për statusin dhe rezultatin e paraqitjes suaj, duke përfshirë mundësinë e një mjeti juridik sipas nenit 78 GDPR.

14 | Marketingu online

14.1 Statistikat e WP

Kjo faqe interneti përdor Statistikat e WP mjet analize nga Laboratorët e Veronës (Tatari 64, 10134 Talin, Estland) ekipi i zhvillimit për vlerësimin statistikor të aksesit të vizitorëve. Qëllimi i mbledhjes dhe analizës së të dhënave është përmirësimi i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit dhe ofertave të saj. Statistikat e WP mund të përdoren për të krijuar statistika të ngjashme me përmbledhjen e vizitorëve të një faqe interneti. Për shembull, WP Statistics mund të përdoret për të matur se sa vizitorë kanë hyrë në një faqe të caktuar dhe sa përqind e tyre kanë përdorur një smartphone. Statistikat e Statistikave të WP bazohen në të dhënat që transmetohen domosdoshmërisht për lidhjen midis shfletuesit të internetit dhe serverit të uebit (shiko Të dhënat e Regjistrit). Një cookie nuk kërkohet nga WP Statistics. Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave tuaja personale është parësore kur përdorni WP Statistics. Vetë WP Statistics nuk mbledh të dhëna shtesë për vizitorët. Përkundrazi, WP Statistics anonimizon adresat IP të vizitorëve përpara se t'i ruajë ato. Prandaj, identifikimi personal i një vizitori nuk është i mundur edhe më pas.

Kjo politikë e privatësisë është prodhuar nga EDE Intenational AG. 
Azhurnimi i fundit: 01.2022


© EDE International AG. Të gjitha të drejtat e rezervuara.