Mededelingen over gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van EDE International AG. Het gebruik van de internetpagina's van EDE International AG is mogelijk zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van bijzondere bedrijfsdiensten, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we doorgaans de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met het landspecifieke privacybeleid dat van toepassing is op EDE International AG. Met dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft EDE International AG tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten altijd veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

1 | Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

EDE International AG
Steinackerstraße 3
8302 Kloten, Schweiz
Telefoon: + 41 44 3652800
E-mail: info@ede-international.com
Website: www.ede-international.com

2 | Terbeschikkingstelling van de website en voorbereiding van logfiles

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Reikwijdte van de gegevensverwerking
 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Besturingssysteem van het oproepende apparaat
 • IP-adres van het oproepende apparaat
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bezocht (referrer tracking)

Deze gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden in ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele sitebezoekers niet kunnen worden geïdentificeerd. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang is om ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.

Om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en misbruik tegen te gaan en storingen op te heffen, wordt een zogenaamde logging uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de oproepende computer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergegeven fouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om in het algemeen de veiligheid en goede werking van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3 | Koekjes

De websites van EDE International AG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan EDE International AG de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De webshop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent tegenspreken. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar. 

4 | Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van EDE International AG te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken (eerste login). Voor de registratie vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Positie binnen het bedrijf
 • Naam van het bedrijf / competentiepartner

De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik van EDE International AG en voor eigen doeleinden van EDE International AG verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke) kan de gegevens doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern doel dat toe te rekenen is aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking (eerste login) worden ook het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden bewaard omdat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en om eventueel gepleegde strafbare feiten te kunnen onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van EDE International AG. Deze gegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte van de gegevens dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene en het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens dient het doel van de verwerker om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens hun registratie zijn verstrekt op elk moment te wijzigen of volledig te verwijderen uit de databank van de verwerkingsverantwoordelijken.

De verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke) zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informeren over welke persoonsgegevens worden opgeslagen. Bovendien zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens actualiseren of verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. In dit kader staat het voltallige personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke) als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

5 | Contactmogelijkheid via de website/gebruik van het contactformulier

De website van EDE International AG bevat, op basis van wettelijke bepalingen, informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact opnemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.


Als u ons schrijft via ons contactformulier en ons uw contactgegevens verstrekt (inclusief uw voorkeuren; bijvoorbeeld in welke van onze producten u geïnteresseerd bent), verwerken wij deze in overeenstemming met de wettelijke vereisten en gebruiken we deze alleen om te reageren op uw aanvraag.

6 | Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of waar bepaald door de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen .

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

7 |Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en de verordening, om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de onder 1 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om te allen tijde kosteloos toegang te krijgen tot en een kopie te krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn vastgelegd van de verwerkingsverantwoordelijke. Verder heeft de Europese Richtlijn en Verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

– De verwerkingsdoeleinden

– De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

– De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties

– indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen

– Het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking

– Het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

– Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

– Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de gegevens onderwerp

Bovendien heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de onder 1 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op correctie

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en de verordening, om onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op correctie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de onder 1 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en de verordening, om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld de verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.

De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.

Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8 lid 1 AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door EDE International AG opgeslagen persoonsgegevens wenst te regelen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met de gegevensbeheerder vermeld onder 1. Medewerkers van EDE International AG zullen regelingen treffen dat aan het verzoek tot verwijdering direct wordt voldaan.

Als persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door EDE International AG en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om de persoonsgegevens te wissen op grond van art. 17, lid 1 AVG, zal EDE International AG redelijke maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren waar de betrokkene om heeft verzocht die andere verwerkingsverantwoordelijken dat alle links naar de persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij verwerking noodzakelijk is. Medewerkers van EDE International AG zullen in het individuele geval de nodige regelingen treffen. 

e) Recht om de verwerking te beperken

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en de verordening, om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van door EDE International AG opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de onder 1 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Medewerkers van EDE International AG zullen regelingen treffen om de verwerking te beperken.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese Richtlijn en de Verordening, om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, op een gestructureerde manier te verkrijgen , algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij/zij heeft ook het recht om dergelijke gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG en de verwerking vindt plaats op geautomatiseerde wijze, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat hierdoor de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met EDE International AG.

g) Recht van bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

EDE International AG zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen.

Als EDE International AG persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bij EDE International AG bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal EDE International AG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door EDE International AG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden. doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van EDE International AG of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG. 

h) Geautomatiseerde besluitvorming in het individuele geval inclusief profilering

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en de verordening, om niet te worden onderworpen aan besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of hem of haar eveneens in aanzienlijke mate treft, op voorwaarde dat de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht is toegestaan ​​om waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en dat die wet passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) deze is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal EDE International AG passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van de betrokkene te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de onder 1 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wil maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de onder 1 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

8 | Wettelijke basis van verwerking

Kunst. 6 I(a) AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsprocedures waarin we toestemming verkrijgen voor bepaalde verwerkingsdoeleinden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie , is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I (b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I (c) AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I (f) AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene geen voorrang hebben. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. De wetgever was in dit verband van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47, zin 2 AVG).

9 | Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I (f) AVG, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

10 | Periode waarvoor persoonsgegevens mogen worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van het contract.

11 | Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract sluit met de betrokkene. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient hij of zij contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens. 

12 | Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

13 | Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit volgens art. 77 lid 1 AVG

Als u vermoedt dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om beroep aan te tekenen in de EU-lidstaat van uw woonplaats, werkplaats en/of plaats van de vermeende inbreuk, dwz u kunt de toezichthoudende autoriteit kiezen waarmee u contact opneemt in de bovengenoemde plaatsen. De toezichthoudende autoriteit waarbij het beroep is ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en het resultaat van uw indiening, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

14 | Online marketing

14.1 WP-statistieken

Deze website maakt gebruik van de WP-statistieken analysetool van de Verona Labs (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estland) ontwikkelingsteam voor statistische evaluatie van bezoekerstoegang. Het doel van de gegevensverzameling en -analyse is de continue verbetering van onze website en het aanbod ervan. WP Statistics kan worden gebruikt om overzichtsachtige statistieken te maken over de bezoekers van een website. WP Statistics kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te meten hoeveel bezoekers een bepaalde pagina hebben bezocht en welk percentage van hen een smartphone heeft gebruikt. De statistieken van WP Statistics zijn gebaseerd op de gegevens die noodzakelijkerwijs worden verzonden voor de verbinding tussen de webbrowser en de webserver (zie Loggegevens). Een cookie is niet vereist door WP Statistics. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens staat voorop bij het gebruik van WP Statistics. WP Statistics verzamelt zelf geen aanvullende bezoekersgegevens. Integendeel, WP Statistics anonimiseert de IP-adressen van bezoekers voordat ze worden opgeslagen. Een persoonlijke identificatie van een bezoeker is dus ook achteraf niet mogelijk.

Dit privacybeleid is opgesteld door EDE International AG. 
Laatste update: 01.2022


© EDE International AG. Alle rechten voorbehouden.