Upozornění na ochranu údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro vedení EDE International AG obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek EDE International AG je možné bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů specifických pro danou zemi platnými pro EDE International AG. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce údajů společnost EDE International AG zavedla četná technická a organizační opatření, aby zajistila nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet vždy bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů poskytnout osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1 | Jméno a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Švýcarsko
Telefon: + 41 44 3652800
E-mail: info@ede-international.com
Webové stránky: www.ede-international.com

2 | Poskytování webových stránek a příprava logfiles

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače. Shromažďují se následující údaje:

 • Rozsah zpracování dat
 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém volacího zařízení
 • IP adresa volajícího zařízení
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, další obsah stránek), na které se přistupuje na našem webu.
 • Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupoval na naše webové stránky (sledování refererů)

Tato data se také ukládají do log souborů v našem systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s osobními údaji konkrétního uživatele, takže jednotliví návštěvníci stránek nejsou identifikováni. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je zajistit dosažení níže popsaného účelu.

Takzvané protokolování se provádí za účelem zachování kompatibility našich webových stránek pro co nejvíce návštěvníků a za účelem boje proti zneužití a odstranění poruch. Za tímto účelem je nutné zalogovat technické údaje volajícího počítače, abychom mohli co nejdříve reagovat na zobrazení chyb, útoků na naše IT systémy a/nebo chyb ve funkčnosti našich webových stránek. Kromě toho údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k obecnému zajištění bezpečnosti a správného provozu našich systémů informačních technologií.

3 | Soubory cookie

Webové stránky EDE International AG používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou umístěny a ukládány do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterých lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí cookies může EDE International AG poskytovat uživatelům této webové stránky uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány v zájmu uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje při každé návštěvě webové stránky, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie naší webovou stránkou pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tak umístění souborů cookie trvale odporovat. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech rozšířených internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné. 

4 | Registrace na našem webu

Dotyčná osoba má možnost zaregistrovat se na webových stránkách EDE International AG poskytnutím osobních údajů (prvotní přihlášení). Pro registraci požadujeme následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-Mail
 • Pozice ve společnosti
 • Název společnosti / kompetenčního partnera

Osobní údaje zadané dotčenou osobou jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní potřebu společnosti EDE International AG a pro vlastní účely společnosti EDE International AG. Osoba odpovědná za zpracování (správce) může údaje předat jednomu nebo více zpracovatelům, např. poskytovateli balíkových služeb, který bude osobní údaje rovněž používat výhradně pro interní účel, který lze přičíst osobě odpovědné za zpracování.

Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování (prvotní přihlášení) se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotčené osoby, datum a čas registrace. Tyto údaje jsou uchovávány, protože je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby nám umožnit prošetřit případné spáchané trestné činy. V tomto ohledu je ukládání těchto údajů nezbytné pro ochranu společnosti EDE International AG. Tyto údaje se zásadně nepředávají třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud předání údajů neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace dotčené osoby a dobrovolné poskytnutí osobních údajů slouží účelu zpracovatele nabízet dotčené osobě obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabízet pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje poskytnuté při registraci kdykoli upravit nebo je zcela vymazat z databáze správců.

Osoba odpovědná za zpracování (správce) poskytne jakékoli dotčené osobě kdykoli na požádání informace o tom, jaké osobní údaje jsou uchovávány. Správce dále aktualizuje nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo pokyn dotčené osoby, pokud to neodporuje jakékoli zákonné povinnosti uchovávat údaje. V této souvislosti je dotčené osobě jako kontaktní osoba k dispozici celý personál osoby odpovědné za zpracování (správce).

5 | Možnost kontaktu přes web/použití kontaktního formuláře

Webové stránky EDE International AG obsahují na základě zákonných ustanovení informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt na naši společnost i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mail adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje poskytnuté dobrovolně subjektem údajů správci údajů budou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.


Pokud nám napíšete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a poskytnete nám své kontaktní údaje (včetně vašich preferencí; například o který z našich produktů máte zájem), zpracováváme je v souladu se zákonnými požadavky a používáme je pouze k odpovědi na Tvůj požadavek.

6 | Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, kterých se správce údajů týká. .

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne doba uchovávání předepsaná evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními. 

7 |Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedený v bodě 1.

b) Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením získat kdykoli zdarma přístup k osobním údajům, které se jí týkají a které byly zaznamenány, a kopii těchto osobních údajů. od správce údajů. Kromě toho evropská směrnice a nařízení poskytla subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

– Účely zpracování

– kategorie zpracovávaných osobních údajů

– Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

– Pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby

– Existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce údajů nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování

– Existence práva na odvolání k dozorovému orgánu

– Pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů

– Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro údaje předmět

Dále má subjekt údajů právo být informován, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedený v bodě 1.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, na bezodkladnou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění jakýchkoli neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedený v bodě 1.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením, aby správce neprodleně vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud platí některý z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:

Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.

Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce údajů vztahuje.

Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje zařídit vymazání osobních údajů uložených společností EDE International AG, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedeného v bodě 1. Zaměstnanci společnosti EDE International AG učinit opatření, že žádosti o výmaz bude ihned vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností EDE International AG a naše společnost jako správce údajů je povinna osobní údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR společnost EDE International AG zavede přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, o které subjekt údajů požádal ti ostatní správci údajů, že všechny odkazy na osobní údaje nebo kopie či replikace osobních údajů jsou vymazány, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanci EDE International AG učiní potřebná opatření v jednotlivých případech. 

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením získat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů subjekt údajů popírá na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.

Zpracování je protiprávní, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a požaduje místo toho omezení použití osobních údajů.

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jasné, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností EDE International AG, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedený v bodě 1. Zaměstnanci společnosti EDE International AG učinit opatření k omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením získat osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci údajů, ve strukturovaném , běžně používaný a strojově čitelný formát. Dále má právo předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by tomu správce údajů, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo o smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu popř. při výkonu veřejné moci svěřené správci údajů.

Subjekt údajů má dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo získat, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem údajů jinému správci údajů, a to v rozsahu, v jakém to je technicky proveditelné a za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat EDE International AG.

g) Právo na námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které jsou přenášeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

EDE International AG již nebude v případě námitky zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároky.

Pokud EDE International AG zpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti EDE International AG námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost EDE International AG již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má dále právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno společností EDE International AG pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely. účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů přímo kontaktovat kteréhokoli zaměstnance EDE International AG nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může rovněž svobodně uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů využívajících technické specifikace v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES. 

h) Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je oprávněno podle práva Unie nebo členského státu kterým je správce subjektem a že takový zákon stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je prováděn s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, EDE International AG zavede vhodná opatření, aby chránit práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, mezi něž patří přinejmenším právo získat zásah subjektu údajů, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedený v bodě 1.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na správce údajů uvedený v bodě 1.

8 | Právní základ zpracování

Umění. 6 I(a) GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro postupy zpracování, ve kterých získáváme souhlas pro určité účely zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění , zpracování je založeno na článku 6 I (b) GDPR. Totéž platí pro zpracovatelské operace, které jsou nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, na jejímž základě se zpracování osobních údajů stává nezbytným, např. pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I (c) GDPR. V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I (f) GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nedávat přednost. Takové operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. Zákonodárce v tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod odůvodnění 47, věta 2 GDPR).

9 | Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce údajů nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I (f) GDPR, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních aktivit ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

10 | Doba, po kterou mohou být osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

11 | Právní nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když naše společnost uzavře se subjektem údajů smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít. Než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů případ od případu informovat, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smluvně, nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů. 

12 | Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

13 | Právo na odvolání u dozorového úřadu podle čl. 77 odst. 1 GDPR

Máte-li podezření, že vaše údaje jsou na našich stránkách nezákonně zpracovávány, můžete se obrátit na dozorový úřad. Máte právo podat odvolání v členském státě EU vašeho bydliště, místa výkonu práce a/nebo místa údajného porušení, tj. můžete si vybrat dozorový orgán, na který se obrátíte na výše uvedených místech. Dozorový úřad, ke kterému bylo odvolání podáno, vás následně bude informovat o stavu a výsledku vašeho podání, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

14 | Online marketing

14.1 Statistika WP

Tento web používá Statistika WP analytický nástroj z Verona Labs (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estonsko) vývojový tým pro statistické vyhodnocení návštěvnického přístupu. Účelem sběru a analýzy dat je neustálé zlepšování našich webových stránek a jejich nabídky. WP Statistics lze použít k vytvoření přehledových statistik o návštěvnících webových stránek. Pomocí WP Statistics lze například měřit, kolik návštěvníků navštívilo konkrétní stránku a jaké procento z nich použilo chytrý telefon. Statistiky WP Statistics jsou založeny na datech, která jsou nezbytně přenášena pro spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem (viz Log Data). Soubor cookie WP Statistics nevyžaduje. Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je při používání WP Statistics prvořadá. Samotný WP Statistics neshromažďuje žádné další údaje o návštěvnících. WP Statistics spíše anonymizuje IP adresy návštěvníků před jejich uložením. Osobní identifikace návštěvníka tedy není možná ani dodatečně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny společností EDE International AG. 
Poslední aktualizace: 01.2022


© EDE International AG. Všechna práva vyhrazena.